Tietosuojaseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Magasin 167
Y-tunnus: 2863173-6
www.magasin167.fi

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Annina Ainonen/ Magasin 167
annina@magasin167.fi

3. REKISTERIN NIMI

Magasin 167:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

  • palveluiden tarjoaminen ja hoitaminen
  • asiakassuhteiden luominen, ylläpito ja kehittäminen
  • asiakas- ja kävijätietojen varmentaminen
  • asiakaspalvelun, toiminnan ja sivustojen kehittäminen
  • asiakas- ja kävijätapahtumien markkinointi, varmentaminen, hoitaminen ja kehittäminen
  • mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttaminen
  • jälleenmarkkinointi käyttäen Facebookin, Instagramin, Googlen ja sähköpostimarkkinointiin tarkoitettuja työkaluja
  • tuotteiden ja palveluiden markkinointi , sekä
  • tietojen tilastointi ja analysointi

Rekisterin henkilötietoja käytetään ensisijaisesti yhteydenpitoon asiakkaisiin sekä yrityksen ja asiakkaiden välisen asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon. Rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää profilointiin, jolla voimme parantaa Magasin 167:n tarjoamien palveluiden kohdistamiseen ja oikea-aikaiseen viestintään. Käyttäjää tiedotetaan sivustojen uutisista ja ajankohtaisista tapahtumista henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy, että yritys lähettää sähköpostin välityksellä myös suoramarkkinointi-, mielipide-, markkinointitutkimusmateriaalia.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, postiosoite, postitoimipaikka ja -numero ja puhelinnumero.
Yritysasiakkaan henkilö-ja/tai yritystiedot (y-tunnus, sähköpostiosoite, postiosoite, postitoimipaikka ja –numero, puhelinnumero).
Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot: laskutus- ja maksutiedot, tarjous- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot sähköpostitse.

Henkilötietojen säilytysaika:
Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista, eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin se on tarpeen tai kunnes asiakas pyytää tietojensa poistoa tai peruu uutiskirjeen.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Magasin 167:n ulkopuolelle, ellei rekisteröity ole antanut siihen erityistä tarkoitusta varten suostumustaan. Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

When you place an order in the webstore with Klarna Checkout as the choosen payment method, information about the products in the order (name, price, quantity, SKU) is sent to Klarna. When the purchase is finalized Klarna sends your billing and shipping address back to the webstore. This data plus an unique identifier for the purchase is then stored as billing and shipping data in the order in WooCommerce.